Политика за Поверителност

ПОЛИТИКА

за Поверителност

на
Платформата
Cryptoteniska.com

приета на 01.10.2020г.
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПРЕАМБЮЛ

БТЦ ХОДЛ ЕООД с ЕИК 206196013, със седалище и адрес на управление: гр.София, наричано по-нататък за краткост Дружеството е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия Регламент за Защита на Личните Данни 2016/679.

Настоящата Политика за Поверителност има за цел да информира потребителите, какви лични данни обработва Дружеството чрез управляваната от него платформа Cryptoteniska.com, за какви цели се обработват, на кого ги предоставя, какви са права на субектите на данни във връзка с техните обработвани лични данни и как могат да ги упражнят.

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството обработва лични данни на своите Клиенти с цел обработване на заявените поръчки в платформата и изпълнение на задълженията си по сключените договори за покупко-продажба на стоки. Личните данни, които се обработват на платформата са:

Име и Фамилия
Адрес за доставка
Телефонен номер
Имейл адрес
Данни на юридическо лице, когато е приложимо
IP адрес

Бисквитки

За да направим посещенията на потребителите на платформата възможно най-функционални, Дружеството използва т. нар. „бисквитки“. „Сооkіеѕ“ или „бисквитки“ са малки текстови файлове, които се запаметяват на твърд диск на потребителя. Те позволяват на сайта да функционира правилно, да разпознава устройството на потребителя и да съхранява известна информация за предпочитанията на потребителя или за минали действия (например – запазване на артикул в кошницата на сайта), които се съхраняват за определен период от време, за да не се налага да бъде въвеждана информацията или да бъде извършвано действието повторно.
Всеки потребител на сайта може да забрани бисквитките, чрез настройките на своя браузер.

Платформата използва следните бисквитки, за да подобри пазаруването на потребителите:


ПОЛУЧАТЕЛИ И КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ

Във връзка с изпълнение на целите, посочени по-горе, Дружеството може предоставя личните данни на физически лица на следните получатели:

Национална Агенция за Приходите – във връзка с извършвани проверки и ревизии;
Други държавни и общински органи и/или институции – във връзка със законови задължения към тях или във връзка със законови искания от тях за информация, която съдържа лични данни;
Лицензирани доставчици на куриерски услуги.

ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Спазване разпоредбите на Регламента
Политиката на Дружеството има за цел да осигури спазването на разпоредбите на Регламента.

Лични данни се събират и обработват законосъобразно и добросъвестно
Дружеството събира и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и в съответствие с принципите и правата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни.

Личните данни се обработват прозрачно
Дружеството осигурява прозрачност в комуникацията за събираните и обработваните лични данни като информацията за това е в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, и се използват ясни и недвусмислени формулировки

Лични данни се събират и обработват само за определени цели
Дружеството обработва лични данни на физически лица само в следните случаи:

 1. обработването е необходимо за спазване на законово задължение на Дружеството;
 2. обработването е необходимо за изпълнение на договор (в т.ч. поръчка) с Дружеството, по който физическо лице е страна, или за предприемане на стъпки по искане от физическо лице преди сключване или отказ от договор, когато е нужна неговата идентификация;
 3. другите случаи, предвидени в Регламента.

Не се събират и обработват ненужни за дейността лични данни
Дружеството не събира и не обработва лични данни на физически лица, които надхвърлят неговите задължения по закон или неговите нужди за правене на бизнес.

Събрани лични данни се обработват за други цели само след съгласие на лицата
Във всички случаи, когато е необходимо събрани и обработвани лични данни на физически лица да се използват за цели различни от първоначалните, Дружеството уведомява съответните физически лица, иска тяхното съгласие и пристъпва към обработка на техните лични данни за други цели, само след тяхното изрично съгласие.

За обработка се събират минимално необходимите лични данни
Дружеството събира и обработва само минимум необходимите лични данни на физически лица, които:

 1. са предвидени в закон;
 2. са нужни за изпълняване на договор;

Обработвани лични данни са точни и актуални
Дружеството осигурява обработването личните данни на физически лица да се извършва с максимална точност и по възможност винаги в актуалност.

Личните данни се обработват от минимум необходимия брой лица
Дружеството осигурява достъпът и обработката на личните данни на физически лица да се извършва от минимално необходимия брой лица (оператори), които имат нужната компетентност за тяхната обработка и нужната ангажираност за тяхното опазване.

Личните данни се съхраняват за минимално необходимото време
Дружеството съхранява лични данни за минимално необходимото време:

 1. нужно по закон;
 2. нужно да се изпълни договор (в т.ч. поръчка) и отговорността по него;

ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни се обработват с необходимите нива и мерки за защита
Дружеството осигурява необходимите нива на физическа, организационна и технологична защита с оглед на:

 1. естеството, обхвата, контекста и целта на обработваните лични данни;
 2. вероятността, нивата на въздействие и тежестта на риска за правата и свободите на физическите лица, в случай на нарушаване на сигурността на обработваните лични данни;
 3. своите финансови и организационни възможности.

Личните данни се обработват с контролиран и проследим достъп
Дружеството осигурява необходимите и подходящи технически, организационни и технологични мерки за контролиран и проследим достъп до личните данни на физически лица.

Спазване правата на физическите лица, чиито лични данни се обработват
Дружеството осигурява спазването правата на физическите лица, чиито лични данни се събират и обработват, което включва:
1. право на информираност за обработка на лични данни;
2. право на достъп до личните данни – с какви данни се разполага;
3. право на коригиране на неточни лични данни;
4. право на изтриване на лични данни – правото ”да бъдеш забравен”;
5. право на ограничаване на обработваните лични данни;

 1. правото на информираност за действия в резултат на искане за коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни;
 2. право на преносимост на данните;
 3. право на възражение срещу обработване на лични данни;
 4. право да не са обект на автоматично вземане на решение, включващо профилиране.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДРУЖЕСТВОТО

В случай че ползвател на платформата има въпроси или неясноти относно обработването на личните му данни или желаете да упражни някое от своите права, той може да се свърже с Дружеството, използвайки следните данни за контакт:

email: admin@cryptoteniska.com
адрес: гр.София

КОМПЕТЕНТЕН НАДЗОРЕН ОРГАН

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е независимият държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни на територията на Република България.

В случай на съмнение, че правата Ви, свързани със защитата на личните Ви данни, са нарушени, можете да подадете сигнал до КЗЛД на:
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg